Tuesday, July 12, 2011

Luxury Vehicles to Bishops


Mahiya ka sa sarili mo bishop!!!!!
Ang mga membro mo walang makain at matulugan.
Ikaw naman luho ang nasa iyo.
Kung si Kristo ang role model mo.
Hindi sya maluho.
Hindi sya kagaya mo.

Eze 34:2 Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel, manghula ka, at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili! hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa?

Eze 34:3 Kayo'y nagsisikain ng gatas, at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba; nguni't hindi ninyo pinakakain ang mga tupa.Ikaw na bulag na obispo, magbago ka.

1 comments:

Arvin U. de la Peña July 13, 2011 at 7:58 AM  

pati obispo nanghingi din..pajero bishop sila..